Τηλ.: (0030) 210 6004741 - Mail: geoconsult@geoconsult.gr
  • en
  • el

Τριώροφο Κτίριο Καταστήματος και Κατοικιών με 3 Υπόγεια στο Μαρούσι

TEN BRINKE HELLAS A.E.

Περιγραφή Έργου

ΕΡΓΟ Τριώροφο Κτίριο Καταστήματος και Κατοικιών με 3 Υπόγεια στο Μαρούσι
ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ TEN BRINKE HELLAS A.E.
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε.
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΝΤΡΑΚΑΤ Α.Τ.Ε.
ΕΤΟΣ Φεβρουάριος 2008 – Νοέμβριος 2013

Ο χώρος του έργου βρίσκεται επί των οδών Χατζηαντωνίου και Δημητρίου Ράλλη (Ο.Τ. 213), στο Μαρούσι.  Η περιοχή του έργου παρουσιάζει ελαφρά κλίση προς τα νοτιοδυτικά, με μέγιστη υψομετρική διαφορά 1,00-1,50 m περίπου.

Στο οικόπεδο, συνολικής έκτασης 1.820 m2 περίπου, ανεγέρθη κτίριο καταστήματος τροφίμων και κατοικιών με τρία υπόγεια, από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η εκσκαφή για την κατασκευή των τριών υπογείων έφτασε σε βάθος 11,00-12,50 m περίπου.

Οι εκτελεσθείσες εργασίες περιελάμβαναν:

  • Γεωτεχνική έρευνα αποτελούμενη από 3 δειγματοληπτικές γεωτρήσεις βάθους 20-25 m εκάστη και συνολικού βάθους 65 m, με τις αντίστοιχες επί τόπου και εργαστηριακές δοκιμές, αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και προτάσεις θεμελίωσης και αντιστήριξης της βαθιάς εκσκαφής.
  • Μελέτη αντιστήριξης των πρανών με σύστημα κατακορύφων πασσάλων αντιστηριζομένων καθ’ ύψος με κεκλιμένα προεντεταμένα αγκύρια και εκτοξευόμενο σκυρόδεμα (μέθοδος Berlinoise).
  • Έλεγχος των υπογείων νερών με κατασκευή 2 βαθιών εξωτερικών αντλητικών φρεάτων και εσωτερικό αποστραγγιστικό σύστημα κάτω από τη στάθμη θεμελίωσης.
  • Υψηλή επίβλεψη των εργασιών αντιστήριξης και παρακολούθηση των μετακινήσεων τόσο του συστήματος αντιστήριξης όσο και των όμορων κατασκευών με αποκλισιομετρήσεις και τρισδιάστατους στόχους.

Related Projects

Back to Top