Τηλ.: (0030) 210 6004741 - Mail: geoconsult@geoconsult.gr
  • en
  • el

Κατασκευή Κτιρίου Επιβατικού Σταθμού Πλοίων Νέας Τεχνολογίας στο Λιμένα Λαυρίου

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.– ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Δ4)

Περιγραφή Έργου

ΕΡΓΟ Κατασκευή Κτιρίου Επιβατικού Σταθμού Πλοίων Νέας Τεχνολογίας στο Λιμένα Λαυρίου
ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.– ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ (Δ4)
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΣΥΜΠΛ. ΓΕΩΤ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε.
ΕΤΟΣ Ιούνιος 2011 – Οκτώβριος 2011

Η περιοχή του έργου βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του εμπορικού λιμένα Λαυρίου. Στο χώρο του έργου προβλέπεται η κατασκευή κτιρίου επιβατών συνολικής επιφάνειας 2.700 m2 περίπου. Η μελέτη προβλέπει την κατασκευή του κτιρίου σε δύο επίπεδα. Στο ισόγειο προβλέπεται η προσέλευση για έλεγχο των επιβατών προς αναχώρηση καθώς και η συγκέντρωση των αφικνούμενων επιβατών. Στον όροφο προβλέπεται η συγκέντρωση των επιβατών για αναχώρηση μέσω σταθερών υπερυψωμένων κλειστών διαδρομών. Το κτίριο προβλέπεται από οπλισμένο σκυρόδεμα, με μεταλλική οροφή, είναι δε θεμελιωμένο επί πασσάλων Ø800 mm εδραζομένων εντός του βραχώδους υποβάθρου.

Οι εκτελεσθείσες εργασίες περιελάμβαναν 3 δειγματοληπτικές γεωτρήσεις συνολικού βάθους 81 m, παρουσίαση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Σχεδιασμός και εκτέλεση δύο δοκιμαστικών φορτίσεων μη λειτουργικών πασσάλων, με μέγιστο κατακόρυφο φορτίο 3.429 kΝ. Αξιολόγηση των παραπάνω δοκιμαστικών φορτίσεων και έλεγχος επάρκειας των προβλεπομένων πασσάλων.

Related Projects

Back to Top