Τηλ.: (0030) 210 6004741 - Mail: geoconsult@geoconsult.gr
  • en
  • el

Αποκατάσταση ζημιών στο Λιμένα της Νήσου Κέας

ΥΠΕΧΩΔΕ - ΥΑΣ

Περιγραφή Έργου

ΕΡΓΟ Αποκατάσταση ζημιών στο Λιμένα της Νήσου Κέας
ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΕΧΩΔΕ – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (ΥΑΣ)
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΤΟΜΟΝ Α.Ε. – Χ.Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε.
ΕΤΟΣ Δεκέμβριος 2007 – Ιούνιος 2008

Στο ΝΔ άκρο του λιμένα Αγ. Νικολάου Κέας, δυτικά της κοινότητας Κορησσίας, είχε κατασκευαστεί στο παρελθόν προσήνεμος μώλος. Ο μώλος αυτός είχε υποστεί σοβαρές ζημιές από τους κυματισμούς, τμήμα δε αυτού περί το ακρομώλιο είχε καταστραφεί πλήρως. Για την αποκατάσταση, ενίσχυση και συμπλήρωσή του, προβλέπεται:

  • Άρση της υφιστάμενης στήλης τεχνητών ογκολίθων.
  • Εκσκαφή της υφιστάμενης λιθορριπής μέχρι τη στάθμη -10,00 m.
  • Διάστρωση λιθορριπής/λιθοσυντρίματος έδρασης, πάχους 1,20 m.
  • Τοποθέτηση συμπαγών τεχνητών ογκολίθων εδραζομένων στη στάθμη -8,80 m και στις δύο όψεις του προσήνεμου μώλου.
  • Κατασκευή ανωδομής με στάθμη κυκλοφορίας +2,00 m και τοίχου προστασίας μέχρι τη στάθμη +4,50 m.
  • Κατασκευή εξωτερικής προστασίας από τον κυματισμό αποτελούμενη από φυσικούς ογκολίθους και ακρόποδα.
  • Ενίσχυση του πρίσματος έδρασης του προσήνεμου μώλου.

Οι εκτελεσθείσες εργασίες περιελάμβαναν 1 χερσαία και 2 θαλάσσιες δειγματοληπτικές γεωτρήσεις συνολικού βάθους (από τον πυθμένα) 86 m σε βάθος νερού μέχρι 30 m, εκτέλεση εργαστηριακών δοκιμών και παρουσίαση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Επίσης εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης και ενίσχυσης του πρίσματος έδρασης του προσήνεμου μώλου.

Related Projects

Back to Top