Τηλ.: (0030) 210 6004741 - Mail: geoconsult@geoconsult.gr
  • en
  • el

Κατασκευή Λιμενίσκου Τουριστικών Σκαφών στη Λάκκα Παξών

Δήμος Παξών

Περιγραφή Έργου

ΕΡΓΟ Κατασκευή Λιμενίσκου Τουριστικών Σκαφών στη Λάκκα Παξών
ΦΟΡΕΑΣ Δήμος Παξών
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε.
ΕΤΟΣ Νοέμβριος 2011 – Δεκέμβριος 2011

Η περιοχή του έργου βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα του όρμου της Λάκκας Παξών. Το έργο προβλέπει την επέκταση, προς τα βορειοδυτικά, των υφιστάμενων κρηπιδωμάτων, συνολικού μήκους 80 m, κατά 4,00-6,00 m. Τα βάθη του νερού στη θέση κατασκευής του έργου κυμαίνονται μεταξύ 1,00-4,00 m.

Οι εκτελεσθείσες εργασίες περιελάμβαναν 4 θαλάσσιες δειγματοληπτικές γεωτρήσεις, με τις αντίστοιχες εργαστηριακές δοκιμές, αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και έλεγχο ευστάθειας και καθιζήσεων και προτάσεις θεμελίωσης των νέων κρηπιδοτοίχων.

Related Projects

Back to Top