Τηλ.: (0030) 210 6004741 - Mail: geoconsult@geoconsult.gr
  • en
  • el

Αποκλισιομετρήσεις

Περιγραφή Έργου

Αποκλισιομετρήσεις πραγματοποιούνται με σκοπό τον εντοπισμό του βάθους του επιπέδου ολίσθησης και την παρακολούθηση των πιθανών οριζόντιων μετακινήσεων του εδάφους, ιδιαίτερα μετά από έντονες βροχοπτώσεις. Σε γεωτρήσεις  εγκαθιστώνται αποκλισιομετρικοί σωλήνες. Πρόκειται για πλαστικούς σωλήνες εξωτερικής διαμέτρου 70 mm και πάχους 10 mm, που φέρουν εσωτερικά τέσσερις αυλακώσεις διατεταγμένες σε ίσες αποστάσεις στην εσωτερική περίμετρο του σωλήνα. Η αποκλισιομετρική σωλήνωση τοποθετείται μέσα στη γεώτρηση μέχρι το επιθυμητό βάθος και το διάστημα μεταξύ του τοιχώματος της γεώτρησης και της σωλήνωσης πληρώνεται με παχύ τσιμεντένεμα. Η πλήρωση πραγματοποιείται από κάτω προς τα πάνω με τη χρήση εύκαμπτου πλαστικού σωλήνα (αλφαδολάστιχο), που για το λόγο αυτό καταβιβάζεται μέχρι το κάτω μέρος της γεώτρησης. Το είδος του τσιμεντέματος διαφέρει ανάλογα με τις εδαφικές συνθήκες που απαντώνται κατά τη διάτρηση της γεώτρησης. Επιφανειακά, για λόγους προστασίας του αποκλισιομετρικού σωλήνα, τοποθετείται προστατευτική κεφαλή, με πώμα και κλειδαριά στο άνω άκρο της.

Οι αποκλισιομετρικές μετρήσεις εκτελούνται με ιδιόκτητο εξοπλισμό της εταιρείας ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε., κατασκευής του Αμερικάνικου Οίκου SLOPE INDICATOR. Τα κυριότερα μέρη του εξοπλισμού είναι η βολίδα-αισθητήρας που καταβιβάζεται στη γεώτρηση, ο ψηφιακός καταγραφέας και το ηλεκτρικό καλώδιο που συνδέει τη βολίδα με τον ψηφιακό καταγραφέα. Η βολίδα φέρει μικροαισθητήρες στο πάνω και στο κάτω άκρο της, που μετρούν με μεγάλη ακρίβεια την μεταξύ τους γωνιακή απόκλιση. Η απόκλιση αυτή μεταφέρεται μέσω του ηλεκτρικού καλωδίου στον ψηφιακό καταγραφέα στην επιφάνεια του εδάφους. Η βολίδα φέρει στο πάνω και στο κάτω άκρο της ροδάκια, που τοποθετούνται στις αυλακώσεις της αποκλισιομετρικής σωλήνωσης, και συνδεδεμένη με το ηλεκτρικό καλώδιο καταβιβάζεται στη γεώτρηση. Οι μετρήσεις λαμβάνονται σε ανοδικά βήματα ανά 0,50 m. Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα διαδοχικών αποκλισιομετρήσεων, που λαμβάνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, καταγράφονται οι τυχούσες οριζόντιες μικρομετακινήσεις του εδάφους συναρτήσει του βάθους.

Back to Top