Αγγελία εργασίας

Από την εταιρεία γεωτεχνικών μελετών ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. ζητείται εργαστηριακός με εμπειρία στην εκτέλεση επί τόπου δοκίμων ποιοτικού ελέγχου επιχωμάτων για την κάλυψη εργοταξιακής θέσης στην περιοχή της Αττικής. Παρακαλείται κάθε ενδιαφερόμενος όπως αποστείλει σχετικό βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση geoconsult@geoconsult.gr, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας.